ಕಾಫಿ

ಅ.23ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, ರಬ್ಬರ್, ಮೆಣಸು ದರ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, ರಬ್ಬರ್, ಏಲಕ್ಕಿಯ ದರದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಸಾಗರಬೆಟ್ಟೆ: 38300-41399 ಗೊರಬಲ...
Arecanut Coffee Pepper Rubber Price In Karnataka Today 23 October

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಮೆಣಸು, ಏಲಕ್ಕಿ ಅ. 22ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಏಲಕ್ಕಿಯ ಅ. 22ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಗುರುವಾರದ ದರದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಸಾಗರಬೆಟ್ಟೆ- 38800- 41099 ಗೊರಬಲು- 16000-31001 ರಾಶಿ- 34...
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಮೆಣಸು ಅ. 20ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್ ನ ಅ. 20ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮಂಗಳವಾರದ ದರದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಸಾಗರಬೆಟ್ಟೆ- 37019- 40869 ಗೊರಬಲು- 16160-30089 ರಾಶಿ- 36000-39999 ಸರಕ...
Arecanut Coffee Pepper Rubber Price In Karnataka Today 20 October
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಮೆಣಸು ಅ. 19ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಏಲಕ್ಕಿಯ ಅ. 19ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಸೋಮವಾರದ ದರದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಸಾಗರಬೆಟ್ಟೆ- 37160- 40117 ಗೊರಬಲು- 16000-29399 ರಾಶಿ- 36211...
ಅ.16ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, ರಬ್ಬರ್, ಮೆಣಸು ದರ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, ರಬ್ಬರ್, ಏಲಕ್ಕಿಯ ದರದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಸಾಗರಬೆಟ್ಟೆ: 37199-39299 ಗೊರಬಲ...
Arecanut Coffee Pepper Rubber Price In Karnataka Today 16 October
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಮೆಣಸು ಅ. 15ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಏಲಕ್ಕಿಯ ಅ. 15ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಗುರುವಾರದ ದರದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಸಾಗರಬೆಟ್ಟೆ- 36009- 39369 ಗೊರಬಲು- 15009-28888 ರಾಶಿ- 33...
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಮೆಣಸು ಅ. 13ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಏಲಕ್ಕಿಯ ಅ. 13ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮಂಗಳವಾರದ ದರದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಸಾಗರಬೆಟ್ಟೆ- 36060- 40117 ಗೊರಬಲು- 16100-28616 ರಾಶಿ- 32...
Arecanut Coffee Pepper Rubber Price In Karnataka Today 13 October
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಮೆಣಸು ಅ. 12ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಏಲಕ್ಕಿಯ ಅ. 12ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಸೋಮವಾರದ ದರದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಸಾಗರಬೆಟ್ಟೆ- 37027- 39899 ಗೊರಬಲು- 16501-28998 ರಾಶಿ- 35659...
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಮೆಣಸು ಅ. 9ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಏಲಕ್ಕಿಯ ಅ. 9ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಶುಕ್ರವಾರದ ದರದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಸಾಗರಬೆಟ್ಟೆ- 37600- 39599 ಗೊರಬಲು- 14000-27940 ರಾಶಿ- ...
Arecanut Coffee Pepper Rubber Price In Karnataka Today 9 October
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಮೆಣಸು ಅ. 8ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಏಲಕ್ಕಿಯ ಅ. 8ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಗುರುವಾರದ ದರದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಸಾಗರಬೆಟ್ಟೆ- 36009- 40340 ಗೊರಬಲು- 17110-27489 ರಾಶಿ- 322...
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಮೆಣಸು ಅ. 7ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಮೆಣಸು ಅ. 7ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಬುಧವಾರದ ದರದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಸಾಗರಬೆಟ್ಟೆ- 36360- 39336 ಗೊರಬಲು- 17110-27299 ರಾಶಿ- 33800-37896 ...
Arecanut Coffee Pepper Rubber Price In Karnataka Today 7 October
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಮೆಣಸು ಅ. 5ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫೀ, ರಬ್ಬರ್, ಏಲಕ್ಕಿಯ ಅ. 5ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಸೋಮವಾರದ ದರದ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಸಾಗರಬೆಟ್ಟೆ- 36109- 39299 ಗೊರಬಲು- 15009-26799 ರಾಶಿ- 32169-...
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X