ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ಕಾಫೀ ಜ. 22ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫೀ ಜನವರಿ 22, 2021ರ ಶುಕ್ರವಾರದ ದರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಬೆಟ್ಟೆ- 42268-46539 ಗೊರಬಲು- 17000-33926 ರಾಶಿ- 37769-43599 ಸರಕು- 50010-73496 ಚಾಲಿ- 30599-...
Arecanut Coffee Pepper Rubber Price In Karnataka Today 22 January

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ಕಾಫೀ ಜ. 19ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫೀ ಜನವರಿ 19, 2021ರ ಮಂಗಳವಾರದ ದರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಬೆಟ್ಟೆ- 43509-45489 ಗೊರಬಲು- 17010-33399 ರಾಶಿ- 38000-44299 ಸರಕು- 47819-75399 ಚಾಲಿ- 29289-324...
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ಕಾಫೀ ಜ. 18ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫೀ ಜನವರಿ 18, 2021ರ ಸೋಮವಾರದ ದರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಬೆಟ್ಟೆ- 41900-45540 ಗೊರಬಲು- 17009-33620 ರಾಶಿ- 36669-44669 ಸರಕು- 48500-73999 ಚಾಲಿ- 16299-31501 ...
Arecanut Coffee Pepper Rubber Price In Karnataka Today 18 January
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ಕಾಫೀ ಜ. 12ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫೀ ಜನವರಿ 12, 2021ರ ಮಂಗಳವಾರದ ದರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಬೆಟ್ಟೆ- 42729-45460 ಗೊರಬಲು- 15000-32769 ರಾಶಿ- 37009-42009 ಸರಕು- 47700-75319 ಚಾಲಿ- 33109 ಕ...
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ಕಾಫೀ ಜ. 11ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫೀ ಜನವರಿ 11, 2021ರ ಸೋಮವಾರದ ದರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಬೆಟ್ಟೆ- 38689-44769 ಗೊರಬಲು- 17510-32000 ರಾಶಿ- 37669-42299 ಸರಕು- 52000-73396 ಚಾಲಿ- 29009- 33819...
Arecanut Coffee Pepper Rubber Price In Karnataka Today 11 January
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ಕಾಫೀ ಜ. 8ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫೀ ಜನವರಿ 8, 2021ರ ಶುಕ್ರವಾರದ ದರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಬೆಟ್ಟೆ- 38869-44899 ಗೊರಬಲು- 15239-32289 ರಾಶಿ- 36699-41299 ಸರಕು- 43899-75130 ಚಾಲಿ- 30099- ...
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ಕಾಫೀ ಜ. 7ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫೀ ಜನವರಿ 7, 2021ರ ಗುರುವಾರದ ದರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಬೆಟ್ಟೆ- 42009-45010 ಗೊರಬಲು- 16110-32669 ರಾಶಿ- 37150-40999 ಸರಕು- 48109-74599 ಚಾಲಿ- 30099- 350...
Arecanut Coffee Pepper Rubber Price In Karnataka Today 7 January
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ಕಾಫೀ ಜ. 6ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫೀ ಜನವರಿ 6, 2021ರ ಬುಧವಾರದ ದರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಬೆಟ್ಟೆ- 33390-44836 ಗೊರಬಲು- 16000-32360 ರಾಶಿ- 36369-40999 ಸರಕು- 48100-74400 ಚಾಲಿ- 31729- 33589 ...
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ಕಾಫೀ ಜ. 5ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫೀ ಜನವರಿ 5, 2021ರ ಮಂಗಳವಾರದ ದರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಬೆಟ್ಟೆ- 41000-45100 ಗೊರಬಲು- 16589-32109 ರಾಶಿ- 37609-40699 ಸರಕು- 48800-76100 ಚಾಲಿ- 31729- 335...
Arecanut Coffee Pepper Rubber Price In Karnataka Today 5 January
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ಕಾಫೀ ಜ. 4ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫೀ ಜನವರಿ 4, 2021ರ ಸೋಮವಾರದ ದರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಬೆಟ್ಟೆ- 41899-44529 ಗೊರಬಲು- 15509-32069 ರಾಶಿ- 36009-40699 ಸರಕು- 48169-74200 ಚಾಲಿ- 30859- 35199 ...
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ಕಾಫೀ ಜ. 1ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫೀ ಜನವರಿ 1, 2021ರ ಶುಕ್ರವಾರದ ದರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಬೆಟ್ಟೆ- 41319-44017 ಗೊರಬಲು- 17000-32699 ರಾಶಿ- 37369-40421 ಸರಕು- 48300-73599 ಚಾಲಿ- 20786- ...
Arecanut Coffee Pepper Rubber Price In Karnataka Today 1 January
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ಕಾಫೀ ಡಿ. 30ರ ದರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸು, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫೀ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2020ರ ಬುಧವಾರದ ದರ ಇಂತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಬೆಟ್ಟೆ- 41159-44400 ಗೊರಬಲು- 16200-31779 ರಾಶಿ- 37009-40209 ಸರಕು- 42300-72396 ಚಾಲಿ- 290...
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X